Ziekteverzuim terugdringen: 7 effectieve tips voor werkgevers!

In dit nieuwsartikel meer over ziekteverzuim, ziekteverzuim verlagen, ziekteverzuim voorkomen en praktische tips voor werkgevers.

1 Wat is ziekteverzuim precies?

Wat is ziekteverzuim precies? Een definitie van ziekteverzuim is: het verzuimen van werk ten gevolge van ziekte. In feite klopt het woord dus niet helemaal. Er wordt niet verzuimd om ziek te zijn maar er wordt verzuimd om te werken. Werkverzuim of arbeidsverzuim zou een betere formulering zijn dan het woord ziekteverzuim. Bovendien wordt het woord ziekteverzuim vaak als één woord gebruikt omdat verondersteld wordt dat je niet kunt werken als je ziek bent. Toch is het beter om de woorden ziekte en verzuim los te koppelen. In veel gevallen is het logisch dat er verzuim ontstaat doordat iemand ziek is. Maar dat hoeft niet per se. Zelfs al is er sprake van ziekte dan betekent dat niet automatisch dat het een oplossing is dat de medewerker zich ziekmeldt, laat staan dat de organisatie ziekteverlof toekent. Leidinggevenden hebben veel inzicht nodig wanneer het gaat over ziekte en verzuim. Soms is ziekte reden voor verzuim en is het toekennen van ziekteverlof noodzakelijk. Soms is er wel sprake van ziekte maar hoeft er per definitie geen reden voor verzuim te zijn (nadere analyse is dan nodig).

1.1 Welke verzuimtypen zijn er?

Er zijn drie verschillende vormen van verzuim die allemaal hun eigen aanpak nodig hebben. Die verschillende vormen worden benoemd met een “kleur”; wit, grijs of zwart verzuim. Het ziekteverzuim in Nederland kost werkgevers jaarlijks ruim 11 miljard euro (TNO Monitor Arbeid, Arbo balans 2016). Verminderen van het ziekteverzuim levert dan ook een forse potentiële kostenreductie op. De verzuimtypen:

Zwart verzuim: zwart verzuim is eigenlijk een vorm van fraude. Een medewerker meldt zich ziek, maar is niet ziek en ook niet arbeidsongeschikt. Naar schatting bedraagt dit minder dan 10% van het totale ziekteverzuim.

Wit verzuim: er is sprake van wit verzuim als een medewerker ziek is en ten gevolge van die ziekte ook arbeidsongeschikt is. Voorbeelden zijn een operatie, ernstig letsel, hartinfarct etc. Naar schatting maakt dit zo’n 30% van het totale ziekteverzuim uit.

Grijs verzuim: bij grijs verzuim is er wellicht wel sprake van ziekte, maar zijn er ondanks de ziekte ook arbeidsmogelijkheden. Hier heeft een medewerker een keuze om zich wel of niet ziek te melden. Voor leidinggevenden ligt hier dus de belangrijke taak om bij de ziekmelding een goede inschatting te maken:
– Bij wit verzuim, geen discussie de medewerker krijgt ziekteverlof toegekend;
– Bij zwart verzuim ook geen discussie, de medewerker krijgt geen ziekteverlof (waarschijnlijk krijgt hij wel een gesprek over arbeidsmotivatie);
– Bij grijs verzuim onderzoekt de leidinggevende welke arbeidsmogelijkheden nog wel van toepassing zijn en zorgt ervoor dat die mogelijkheden ook daadwerkelijk worden ingezet.

1.2 Dit jaar heeft het hoogste ziekteverzuim ooit (ziekteverzuim in de zorg)

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Dit is het hoogste percentage dat het statistiekbureau ooit heeft gemeten. In dezelfde periode van 2021 was het verzuim 4,8 procent. In de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg verzuimden werknemers het meest (8,9 procent).  Het verzuim onder werknemers in zorg en welzijn ligt aanmerkelijk hoger dan in andere bedrijfstakken. Het gemiddelde verzuim van werknemers in alle bedrijfstakken lag in het tweede kwartaal op 4,8 procent. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen 48 zijn verzuimd wegens ziekte.

Binnen de bedrijfstak zorg en welzijn lopen de percentages uiteen van 4,5  tot 7,9 (verpleging, verzorging en thuiszorg). Het werknemersverzuim is doorgaans het hoogst in deze laatste branche, maar voor het eerst sinds 2014 was het verzuim in de verpleging, verzorging en thuiszorg in het tweede kwartaal niet hoger dan een jaar eerder.

Van alle branches van zorg en welzijn is het verschil met vorig jaar het grootst in de kinderopvang en huisartsen en gezondheidscentra. In hoeverre de coronapandemie heeft bijgedragen aan het ziekteverzuim is niet af te leiden uit de cijfers waarover het CBS beschikt. Ook voor de coronacrisis was er al een opgaande lijn in het ziekteverzuim in de zorg.

2 Leidinggevenden: wat kun je aan ziekteverzuim doen / wat zijn preventieve maatregelen bij ziekteverzuim:

Wat te doen bij ziekteverzuim: de kosten van ziekteverzuim kunnen flink oplopen. Als werkgever ben je verplicht het loon door te betalen. Gemiddeld liggen de kosten twee keer zo hoog want naast het loon krijg je ook te maken met indirecte kosten, zoals kosten voor verzuimbegeleiding en tijdelijke vervanging van jouw zieke medewerker. Gelukkig heb je zelf ook invloed op ziekteverzuim. Door een goede verzuimbegeleiding kunnen zieke medewerkers snel re-integreren en keren zo sneller terug op het werk. En investeren in goede preventie (een goed preventief verzuimbeleid) kan zelfs voorkomen dat werknemers ziek worden. De volgende maatregelen dragen bij aan het voorkomen van ziekteverzuim:

1: Een (goed) verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim binnen een bedrijf. In het verzuimbeleid staat hoe jij en jouw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden;

2: Herken signalen van verzuim en handel ernaar: verschillende signalen kunnen wijzen op toekomstig verzuim. Denk aan verminderde productiviteit, vergeetachtigheid en vermoeidheid bij medewerkers. Als deze signalen niet worden opgepakt kunnen deze leiden tot vormen van verzuim, zoals een burn-out. Neem de signalen van verzuim dus serieus en bied tijdig de nodige informatie en hulp. Panthion kan je hier zeker bij helpen en ondersteunen;

3: Zorg voor een gezonde werkvloer: het is belangrijk dat de werkplek veilig is. Ongelukken kunnen tot langdurig verzuim leiden. Er zijn factoren die voor iedere medewerker sowieso goed werken, zoals voldoende frisse lucht en een goede ergonomische werkhouding. En werken jouw medewerkers in een kantoor? Uit onderzoek blijkt dat kantoorplanten zorgen voor een betere gemoedstoestand, minder gepieker en minder ziekteverzuim. Daarnaast is de RI&E een handig hulpmiddel om risico’s op ongelukken en onveilige situaties in kaart te brengen. Ook werkplekonderzoeken of medische gezondheidschecks laten zien wat wel en niet kan werken. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg bespreken wat jouw medewerkers zelf als risico’s ervaren;

4: Stimuleer een gezonde leefstijl: door gezond te leven, zitten medewerkers beter in hun vel: fysiek én mentaal. Je kunt dit stimuleren door voor een gezonde lunch te zorgen of de kantine te voorzien van een fruitmand. Moedig medewerkers aan om op de fiets naar werk te komen, bied korting voor sportactiviteiten en neem de trap in plaats van de lift. Maak een wandeling tijdens de lunchpauze. Een gezonde leefstijl voorkomt verzuim en vermindert de kans op hart- en vaatziekten Vraag jouw medewerkers wat ‘gezondheid’ voor hen betekent en wat je kunt bijdragen. Kies samen voor gezonde doelen: meer bewegen tijdens het werk, een paar kilo’s afvallen of minder roken. Twee kleine stapjes maken samen een grote stap;

Nog twee extra tips voor het terugdringen van ziekteverzuim /  hoe om te gaan met verzuim:

5: In een open bedrijfscultuur geven voelen medewerkers zich vrij om hun mening te geven en/of persoonlijke gevoelens te delen. Als jouw medewerkers zichzelf kunnen zijn, zullen zij eerder aan de bel trekken bij een te hoge werkdruk, lastige privéomstandigheden of andere problemen;

6: Laat je waardering blijken: In de praktijk blijkt het vaak makkelijk om te noemen wat niet goed gaat, en minder makkelijk wat wel goed gaat. Jammer, want een complimentje bevordert de productiviteit minstens evenveel als negatieve feedback. Met een welgemeend bedankje of kleine verrassing kun je het goede voorbeeld voor jouw medewerkers geven. Je verbetert de sfeer en zorgt voor een gezonde werkdruk. Dat kost niets. Geef jouw medewerkers de kans om zich te ontwikkelen in hun functie of het bedrijf. Als jouw medewerker niet het idee heeft dat hij of zij kan doorgroeien, kan dat voor frustratie zorgen en tot verzuim leiden. In de regel is een tevreden medewerker een vitale medewerker. Maak werkplezier daarom bespreekbaar. Tijdens een functioneringsgesprek of zomaar, als je ziet dat jouw medewerker niet lekker in zijn vel zit. Geef aan wat je opvalt en laat jouw medewerker zijn of haar verhaal doen. Dit helpt om samen tot een oplossing te komen en voorkomt onnodig verzuim.

2.1 Stappenplan om ziekteverzuim terug te dringen: wat moet ik regelen als ondernemer?
Welke maatregelen kan en moet ik nemen om het ziekteverzuim terug te dringen? Verzuim­begeleiding, wat moet ik regelen als ondernemer?

Een zieke werknemer heeft begeleiding nodig. Wat moet je als ondernemer en werkgever precies doen bij verzuim en re-integratie? En wie of wat kan je hierbij helpen? Volg deze 10 stappen voor correcte verzuim­begeleiding door de werkgever.

De telefoon gaat. Je werknemer meldt zich ziek. Dat is balen. Je wenst hem beterschap. Maar wat nu? Gewoon afwachten tot hij weer beter is? Wat zegt de wet over verzuim­begeleiding? Als werkgever moet u zorgen voor goede verzuim­begeleiding. U volgt de richtlijnen uit de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter:

  • De arbowet zegt dat u moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek én dat u moet zorgen voor deskundige ondersteuning bij verzuim.

  • De wet verbetering poortwachter bevat alle stappen die er gezet moeten worden als een werknemer (langdurig) ziek is.

2.2 Verzuim­begeleiding in 10 stappen

Goede begeleiding van een zieke werknemer begint al bij het eerste telefoontje: de ziekmelding. Ook daarna volgen nog allerlei stappen die gezet moeten worden. Namelijk:

1. Ziekmelding doorgeven
Als je werknemer ziek is, meld je dit bij een arbodienst of bedrijfsarts. Dit moet je wettelijk gezien binnen één week doen. Als je verzekerd bent tegen ziekte­verzuim, moet je het vaak al op de eerste ziektedag doorgeven aan de arbodienst;

2.     Probleemanalyse
Is je werknemer zes weken ziek, dan moet de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten;

3.     Plan van Aanpak
Binnen acht weken na de ziekmelding (uiterlijk twee weken na de probleemanalyse) moet je als werkgever een plan van aanpak maken. Dit doe je in samenwerking met je zieke werknemer. In dit plan beschrijf je concreet wat jij en je werknemer gaan doen om de werkzaamheden weer te hervatten;

4.     Voortgangsgesprekken
Iedere zes weken moet je als werkgever met je werknemer de voortgang bespreken. Dat hoef je trouwens niet allemaal zelf te doen. Je kunt als werkgever een ‘casemanager’ kiezen. Dat is iemand die de uitvoering van het Plan van Aanpak begeleidt en controleert;

5.     Re-integratiedossier
Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet je een re-integratiedossier bijhouden. Alle e-mails, formulieren en documenten die je gebruikt bij deze stappen vormen het re-integratiedossier;

6.     Ziekmelding bij UWV
Is je werknemer 42 weken ziek? Dan moet je dit melden bij het UWV. Dit kun je online doen, via het werkgeversportaal;

7.     Jaarevaluatie
Tussen week 46 en week 52 na de ziekmelding volgt een eerstejaarsevaluatie. Jij en/of je casemanager kijkt dan samen met je werknemer terug op het (bijna) afgelopen jaar. Je stelt ook vast welk re-integratieresultaat je in het tweede ziektejaar wil behalen en hoe je dat gaat aanpakken;

8.     Werk en werkplek aanpassen
Na een jaar ziekte ben je als werkgever verplicht om het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aan te passen, als dit nodig is. Dit mag natuurlijk ook eerder, als het kan en gewenst is door beide partijen;

9.     Re-integratieverslag
Is je werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan maak je een re-integratieverslag. Dit doe je in overleg met je werknemer. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting;

10.  WIA aanvragen
Als je werknemer na 87 weken nog niet aan de slag kan, ontvangt hij een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terugsturen naar het UWV. Als er aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, start de WIA uitkering voor je werknemer. 

3. Hulp bij verzuim­begeleiding

Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Sterker nog: bij de begeleiding van zieke werknemers is het verplicht om je te laten bijstaan door deskundigen. Je bent in ieder geval verplicht een bedrijfsarts in te zetten. Daarnaast is het handig een casemanager te kiezen en eventueel andere arbeidsexperts.

3.1 Bedrijfsarts inschakelen

Een bedrijfsarts schakel je in via je arbodienst of zelf, als je een overeenkomst met een bedrijfsarts hebt. De bedrijfsarts helpt je bij de juiste uitvoering van je verzuimbeleid.

3.2 Wat doet een bedrijfsarts? 

Je bedrijfsarts beoordeelt bijvoorbeeld de ziekmelding van je werknemer. Hij richt zich daarbij op het functioneren van de werknemer en niet op de klachten. Hij kijkt zo veel mogelijk naar wat je werknemer nog wel kan doen, ondanks zijn beperkingen. 

3.3. Casemanager aanstellen

Bij de begeleiding van een zieke werknemer kun je een casemanager aanstellen. Dat is iemand die jou en je werknemer ondersteunt bij alle stappen die gezet moeten worden rondom ziekte- en verzuim. Een casemanager kan jou een hoop werk uit handen nemen. Je kunt zelf een casemanager kiezen. Via je verzekeraar of arbodienst is er vaak een verzuim­coach beschikbaar die deze rol op zich kan nemen.

3.4 Arbeidsdeskundigen inzetten

Via je arbodienst kun je naast een bedrijfsarts of arboarts vaak ook andere experts en arbeidsdeskundigen inzetten. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of een mediator, want verzuim kan ook te maken hebben met een arbeidsconflict of een voorval op het werk. Er zijn ook experts beschikbaar via andere instanties. Je hebt deskundigen vanuit het 

3.5 Voordelen goede verzuimbegeleiding

Goede verzuim­begeleiding is heel belangrijk voor je bedrijf. Waarom is dat zo? De belangrijkste voordelen op een rij: 

  • Je voorkomt onnodig verzuim
   Doordat het proces goed is ingericht, zal je werknemer zich niet snel onnodig ziekmelden. Met de juiste begeleiding is de kans dan ook kleiner dat frequent verzuim zal leiden tot langdurig verzuim;

  • Je beperkt langdurig verzuim 
   Door je werknemer te helpen bij zijn re-integratie kun je hem mogelijk sneller aan het werk helpen. Vooral bij psychische aandoeningen, zoals een burn-out, is veel te winnen door de juiste aanpak en inzet van experts;

  • Je bespaart tijd
   In eerste instantie lijkt een goede verzuim­begeleiding je juist tijd te kosten, maar met de juiste hulp, gericht op snelle re-integratie, kan het je op de lange termijn veel tijd besparen;

  • Je bespaart geld
   Een zieke werknemer kost je gemiddeld 260,- euro per dag. Door goede verzuim­begeleiding kun je het aantal ziektedagen flink verlagen en dus geld besparen;

  • Je hebt minder stress
   Een goede aanpak geeft rust. Het voorkomt stress bij jou en je werknemer. En het laatste wat je wil is een verstoorde arbeidsrelatie, met alle gevolgen van dien.

  • Je krijgt een goede reputatie
   De juiste zorg voor je mensen levert je een de reputatie op van een goede werkgever. Zowel binnen je bedrijf als erbuiten. Want je werknemers horen van de goede aanpak en delen dit weer met anderen. Daarmee kun je zelfs nieuwe werknemers aantrekken en nieuwe klanten.

3.6 Vragen over verzuim begeleiding 

  • Wat is verzuim­begeleiding? Verzuim­begeleiding gaat over de zorg voor een zieke werknemer. Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid je werknemer te helpen tijdens zijn verzuim en re-integratie. Je volgt hierbij de wet verbetering poortwachter en werkt samen met een bedrijfsarts.

  • Is verzuim­begeleiding verplicht? Ja, volgens de arbowet moet je als werkgever zorgen voor een goed verzuim­beleid en deskundige ondersteuning bij verzuim. Het past ook bij de verplichtingen die je hebt vanuit goed werkgeverschap.

  • Hoe regel ik verzuim­begeleiding als werkgever? Je bent verplicht een bedrijfsarts in te zetten bij de begeleiding van een zieke werknemer. Daarnaast kun je ook een casemanager aanstellen die je helpt om alle verplichte stappen te zetten bij verzuim en re-integratie. Je regelt dit bijvoorbeeld met een verzuimverzekering met arbodienstverlening.

  • Wat zijn de kosten van verzuim­begeleiding? De meeste bedrijven sluiten een abonnement af bij een arbodienst De kosten hangen af van de ondersteuning die je kiest. Gemiddeld kost een arbodienst tussen de 100 en 150 euro per werknemer per jaar. Als je een verzuim­verzekering afsluit, biedt de verzekeraar je vaak een gunstige mogelijkheid om die te combineren met een contract met een arbodienst.

  • Wanneer krijg ik een loonsanctie? Als je niet voldoet aan je plichten bij de re-integratie van je werknemer kun je een loonsanctie boete) krijgen van het UWV. Vaak moet je dan nog een jaar langer het loon van je zieke werknemer doorbetalen. Ook je werknemer kan een loonsanctie krijgen als hij niet meewerkt aan zijn re-integratie.

4. 7 effectieve tips voor ondernemers

Hoe kun je het ziekte­verzuim binnen je bedrijf structureel verlagen? We geven je zeven concrete tips.

4.1 Zorg voor een goed verzuim­beleid

Een verzuim­beleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte. Voor een goed verzuimbeleid moet je onder andere werk maken van preventie. Hoe?

  • Creëer samen met je preventiemedewerker een veilige en gezonde werkomgeving;

  • Maak een sterk verzuim­protocol. Hierin staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst;

  • Zorg voor een goede registratie van verzuim en begeleiding bij re-integratie. Een arbodienst helpt je op dit gebied.

4.2 Let op de signalen van ziekte­verzuim

Verzuim komt soms als een totale verrassing. Toch hoeft dat niet altijd zo te zijn als je let op de signalen van ziekteverzuim. Als je die vroegtijdig herkent, kun je samen met je werknemer op zoek gaan naar een oplossing en uitval voorkomen. Werkstress signaleren: een werknemer in de gevarenzone vertoont bijvoorbeeld signalen van werkstress: 

  • Prikkelbaar zijn;

  • Lijkt het overzicht kwijt te zijn;

  • Maakt geen uitgeslapen indruk;

  • Heeft moeite met concentreren.

Deze signalen hoeven overigens niet altijd te wijzen op dreigend ziekte­verzuim, maar kunnen wel betekenen dat er iets aan de hand is.

4.3 Maak verzuim bespreekbaar

Ziekte­verzuim is voor veel werkgevers een heet hangijzer. Ze vinden het lastig om dit onderwerp aan te snijden in gesprekken met werknemers, omdat het al snel de privésfeer raakt. Toch hoeft het bij de juiste aanpak geen probleem te zijn om ziekte­verzuim ter sprake te brengen. Als je merkt dat je werknemer vaak ziek is, kun je een verzuimgesprek aangaan en oprechte interesse tonen. (Zieke) werknemers vinden het fijn als je oprecht geïnteresseerd bent in hoe het met ze gaat. Je geeft blijk van deze interesse als je hier oprecht naar vraagt zonder meteen oplossingen aan te dragen. Geef daarbij ruimte voor een antwoord door het onderwerp los te koppelen van het functioneren van de werknemer.

4.4 Wees flexibel

Meer flexibiliteit op het werk kan zorgen voor minder ziekte­verzuim. Denk aan de mogelijkheid om te bepalen waar en wanneer iemand werkt. Zo kun je thuiswerken mogelijk maken. Bij werknemers die thuiswerken ligt het ziekte­verzuim ongeveer 0,5 procentpunt lager. Daarnaast kun je medewerkers met behulp van zelfroosteren bijvoorbeeld meer zeggenschap geven over hun werktijden. Hierdoor sluiten werk- en privéverplichtingen beter op elkaar aan en verklein je de kans op uitval door een te hoge werkdruk.

4.5 Investeer in opleidingen

Het loont om te investeren in opleidingsmogelijkheden voor je personeel. Een hoger opleidingsbudget kan leiden tot een lager ziekte­verzuim. Het maakt daarbij niet uit om welke sector het gaat en wat de gemiddelde leeftijd is van het personeels­bestand. Mogelijk heeft dit te maken met de waardering die je uitspreekt als je medewerkers een opleiding laat volgen. Daarnaast verhoog je het werkplezier doordat medewerkers niet achterop raken in hun professionele ontwikkeling. Hierdoor kunnen zij beter (en dus met minder frustratie) hun werk kunnen doen. Dit verhoogt het werkplezier en dat is het beste medicijn tegen verzuim.

4.6 Werk samen met andere partijen

Kleine bedrijven hebben vaak minder (financiële) middelen voor preventie. Gelukkig kun je samenwerken met andere partijen. Zo kun je samen met bedrijven uit de buurt werken aan gezonde en vitale medewerkers. Bijvoorbeeld door een bedrijventoernooi te organiseren of het personeel gezamenlijk een voordelig sportschoolabonnement aan te bieden. Er komt vanuit werkgevers steeds meer aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Welke rol ligt hierin voor de werkgever? Houd de volgende aspecten in de gaten:

  • Realiseer je dat voor veel werknemers bewegen en sporten niet iets vanzelf is. Gedragsverandering zorgt voor een ander leefpatroon en gezondere leefstijl maar dit is niet iets van de korte termijn, herhaling is belangrijk. Betrek eventueel een: personal trainer, een diëtist, coaches of een psycholoog;

  • Maak als werkgever een analyse welke factoren in de verandering van het leefpatroon een rol spelen, denk aan een combinatie van: teveel drinken, ongezond eetpatroon, weinig beweging, onrustige thuissituatie etc;

  • Krijg inzicht in de rol en het belang van bewegen in relatie tot het ziekte­verzuim.

De uitdaging voor de werkgever ligt er vooral in om een balans te vinden in deze begeleidende rol. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de werknemer. Daarnaast kan je verzuimverzekeraar toegang bieden tot een preventief medisch onderzoek. Dit houdt in dat medewerkers de beschikking hebben over een periodieke gezondheidscheck.

4.7 Wijs op elkaars verantwoordelijkheid

Bij ziekte­verzuim ligt de verantwoordelijkheid bij twee partijen. Aan de ene kant moet jij als goed werkgever voldoende rekening houden met een zieke werknemer.Andersom mag je van een werknemer verwachten dat hij goed werknemerschap toont. Dat betekent dat hij gemaakte afspraken moet nakomen, ook als het om ziekte­verzuim gaat. Je hebt namelijk een contract met elkaar, dat naast een aantal rechten ook plichten met zich meebrengt. In gesprekken met je werknemer kun je wijzen op deze gedeelde verantwoordelijkheid.

5.0 Hoe kunnen wij helpen?!

Vanuit Panthion en ViaMensa geloven we in een multidisciplinaire aanpak. Vanuit verschillende specialismen kijken we naar de vraagstelling die speelt bij jou als werkgever of als werknemer. Volgens een maatwerk aanpak bieden we (preventieve en onderscheidende) oplossingen voor mens en organisatie. Van begeleiding rond verzuim, vitaliteit en werkstress tot loopbaanadvies en het vormgeven van de employee journey. Panthion is jouw totaalprovider voor HR-, loopbaan- en verzuimvraagstukken. Wij helpen jou en jouw organisatie graag verder. Bel, mail of app ons gerust voor vragen!

 

Deel dit bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op HR gebied, openstaande vacatures en trainingen en workshops.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op HR gebied, openstaande vacatures en trainingen en workshops.

Alle HR Services onder één dak

Panthion

Reageert binnen een uur

Panthion
Hoi,
Waar kan ik je mee helpen?