Wanneer is een reintegratietraject tweede spoor volgens UWV op orde?

Bijna al onze opdrachtgevers krijgen regelmatig te maken met een langdurig zieke medewerker. Wanneer deze zieke medewerker niet meer kan terugkeren in het eigen of aangepast werk, dient er uiterlijk binnen de eerste zes weken na de eerstejaarsevaluatie een tweede spoor traject opgestart te worden. Dan is het natuurlijk van belang dat dit op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Dit kan de werkgever zelf verzorgen, maar vaak kiest HR ervoor om dit gedeelte uit tebesteden. Dit om de kans op werkhervatting zo groot mogelijk te laten zijn.

Definitie tweede spoor door UWV
Volgens het UWV moet een re-integratie tweede spoor traject bestaan uit “een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten, die de afstand tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint”. (Zie werkwijzer #Poortwachter van #UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/images/werkwijzer-poortwachter.pdf)

Belangrijk: Het is wel van belang dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen het zoeken naar die ene droombaan en passende arbeid. Veel werknemers zien het tweede spoor als een outplacementtraject, terwijl het bij tweede spoor echt om passende arbeid gaat. 

Verschil persoonsprofiel en zoekprofiel
In het persoonsprofiel staat beschreven welke arbeidservaring opgedaan is, welke scholing en gevolgde cursussen zijn gevolgd, de ambities van de werknemer, voorkeuren en wensen, belemmeringen en de beperkingen met de persoonsgebonden kenmerken van de zieke medewerker. Het persoonsprofiel is de uitgangspositie van de zieke medewerker ten aanzien van de mogelijkheden om arbeid te vinden, krijgen en behouden. 

Middels de arbeidsmogelijkheden uit het persoonsprofiel wordt het zoekprofiel bepaald aan de hand van de arbeidsmogelijkheden, verwervingsmogelijkheden en hervattingsmogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt. Hierbij wordt gelet op de uit het persoonsprofiel af te leiden arbeidsmogelijkheden van de werknemer, een opsomming van branches, functies en/of werkzaamheden waarbinnen en waarnaar met de meeste kans op succes dient te worden gezocht.

Reintegratie tweede spoor
Van belang is, dat de werkgever altijd verantwoordelijk blijft/is voor de re-integratie. Vanzelfsprekend is de gekozen re-integratiepartij ondersteunend aan de opdrachtgever en de werknemer. De uit te voeren re-integratieactiviteiten zijn sterk afhankelijk zijn van de functionele mogelijkheden van de medewerker (welke worden afgeleid uit het inzetbaarheidsprofiel en het arbeidsdeskundig onderzoek). De uitvoerder van het re-integratietraject stelt een plan van aanpak op. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de bedrijfsarts afgegeven prognose. Het plan bevat de re-integratieactiviteiten en de tijdsplanning van het tweede spoor traject. Daarnaast bevat het plan een door de uitvoerder beredeneerd en onderbouwd zoekprofiel en een overzicht van de rapportagemomenten. Het is van belang dat de zieke medewerker instemt met het tweede spoor re-integratieplan. Hierdoor is de medewerker aan te spreken op zijn inspanningen en verplichtingen. Is de medewerker het oneens, dan kan er een deskundigenoordeel aangevraagd worden.

Tussentijdse afstemming
Van belang is -al dan niet onderbouwd met een schriftelijke terugkoppeling- dat er frequent afstemming plaatsvindt tussen de werkgever en de gekozen re-integratiepartij. Middels de evaluatie (rapportages) kan de werkgever de voortgang van de begeleiding volgen en indien nodig bijsturen. Zo kan er tijdig ingegrepen worden en mogelijk maatregelen getroffen worden indien de voortgang niet adequaat lijkt te zijn. Wanneer de benutbare mogelijkheden wijzigen dient de werkgever de uitvoerder op de hoogte te brengen.

Tijdspad tweede spoor
De aard, omvang en variatie van de re-integratiebelemmerende factoren bepalen de mate waarin een tweede spoortraject qua duur als ‘adequaat’ kan gelden. Ook wanneer een adequaat re-integratietraject is afgerond en de periode van loondoorbetalingsverplichting nog niet voorbij is, blijft de re-integratie-inspanningsverplichting van werkgever en werknemer onverminderd van kracht gelden.

Loonsanctie UWV
De loonsanctie kan door het UWV worden opgelegd aan een werkgever op grond van de Wet WIA, indien er met de re-integratie van een werknemer geen bevredigend resultaat is behaald en de werkgever zonder deugdelijke grond te weinig re-integratie-inspanningen heeft verricht. De loonsanctie houdt in dat de werkgever verplicht wordt het loon van de werknemer maximaal 52 weken langer door te betalen. Na de aanvraag van een uitkering op grond van de Wet WIA door de werknemer, toetst het UWV of het re-integratieverslag compleet is. Indien het verslag compleet is, volgt daarna een inhoudelijke toetsing van de re-integratie-inspanningen. Deze toetsing begint met een beoordeling van het met de re-integratie bereikte resultaat. Wanneer dit resultaat bevredigend is, dan zal geen loonsanctie volgen. 

Een bevredigend resultaat is bereikt wanneer de werknemer gekomen is tot een werkhervatting die min of meer aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer. Als geen bevredigend resultaat is behaald, dan toetst het UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Indien geen sprake is van voldoende re-integratie-inspanningen, maar de werkgever daarvoor een deugdelijke grond had, dan volgt geen loonsanctie. Er is in ieder geval sprake van een deugdelijke grond indien de werknemer geen resterende arbeidsmogelijkheden meer heeft. Wanneer er op enig moment geen volledige zekerheid bestaat over het voldoende zijn van de re-integratie-inspanningen, dan kan een werkgever het beste een deskundigenoordeel verzoeken bij het UWV. 

Contact
Wilt u sparren over de juiste aanpak voor spoor twee, of heeft u een casus waarbij ondersteuning gewenst is? Bel ons gerust vrijblijvend via 085-4018200 of Info@Panthion.nl

Deel dit bericht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op HR gebied, openstaande vacatures en trainingen en workshops.

Panthion

Reageert binnen een uur

Panthion
Hoi,
Waar kan ik je mee helpen?